Copyright
Copyright e-Strix Kamil Mucik 2018. All Rights Reserved
Category: Blog

Baza: Oracle

Instalacja

Uruchomienie lokalne

Przykładowy tekst

1
2
3
4
5
6
7
├── config
│ └── xe11
│     ├── Dockerfile
│     ├── init.sql
│     └── script.sh
├── docker-compose.yml
└── README.md

Struktura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
zrodlo
https://hub.docker.com/r/oracleinanutshell/oracle-xe-11g

docker-compose  up --no-deps --build

zbuduj
docker-compose build

uruchom
docker-compose up

usun
docker-compose -f docker-compose.yml down

wejscie do kontenera
docker exec -it --user=oracle oracle11xe bash

README.md

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
version: '3.7'

services:
  oracle11xe:
    image: oracle11xe
    container_name: oracle11xe
    build: ./config/xe11
    ports:
      - 1521:1521
    networks:
      db_net:
        ipv4_address: 10.99.105.2

networks:
  db_net:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: "10.99.105.0/24"

docker-compose.yml

1
2
3
4
5
6
FROM wnameless/oracle-xe-11g-r2

ADD init.sql /docker-entrypoint-initdb.d/
ADD script.sh /docker-entrypoint-initdb.d/

EXPOSE 1521

config/xe11/Dockerfile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CREATE USER USER_KAMIL IDENTIFIED BY USER_PASSWORD;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO USER_KAMIL;
CREATE TABLESPACE TS_UTILS_DATA DATAFILE 'TS_UTILS_DATA.DBF' SIZE 120M AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2048M;
CREATE TABLESPACE TS_UTILS_IDX DATAFILE 'TS_UTILS_IDX.DBF' SIZE 20M AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2048M;
ALTER USER USER_KAMIL DEFAULT TABLESPACE TS_UTILS_DATA;
ALTER USER USER_KAMIL QUOTA UNLIMITED ON TS_UTILS_DATA;
ALTER USER USER_KAMIL QUOTA UNLIMITED ON TS_UTILS_IDX;

GRANT SELECT ON SYS.DBA_PENDING_TRANSACTIONS TO USER_KAMIL;
GRANT SELECT ON SYS.PENDING_TRANS$ TO USER_KAMIL;
GRANT SELECT ON SYS.DBA_2PC_PENDING TO USER_KAMIL;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XA TO USER_KAMIL;
GRANT FORCE ANY TRANSACTION TO USER_KAMIL;

config/xe11/init.sql – Tworzenie użytkownika/schematu

1
 

config/xe11/script.sh

Mierzenie rozmiaru tabel

Poszczególne tabele
1
2
3
4
5
6
SELECT
   (BYTES)/1024/1024 as size_in_mega,
   segment_name
FROM
   user_segments
ORDER BY size_in_mega DESC;
Całość
1
2
3
4
SELECT
   SUM(BYTES)/1024/1024 as size_in_mega
FROM
   user_segments;

Plan zapytań

Eksport bazy

1
exp USER/password@//127.0.0.186:1521/XE FULL=y FILE=dump.dmp GRANTS=y ROWS=y

Import bazy

1
imp USER/password@//127.0.0.1:1521/XE FILE=dump.dmp

Projekt: Installer z svn, mvn i spring-boot

Każda aplikacja warta lub nie warta uwagi ale posiadająca aspiracje ma dziś własny instalator. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stworzenie narzędzia do instalacji naszego projektu. Będzie to plik wykonywalny typu EXE. Jego zadaniem będzie zebraniem informacji od użytkownika o przeczytaniu licencji (zaznaczeniu odpowiedniego kwadracika), zadecydowanie o utworzeniu ikony na pulpicie, wybranie miejsca na dysku gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja (plik jar), oraz na samym końcu uruchomienie naszej aplikacji.
Do tej prezentacji wybrałem bardzo prostą opcję czyli zagnieździłem plik .jar w pliku .exe, wiem że dziś mamy dobrodziejstwo internetu i możemy sobie spokojnie pobrać zasoby. Sypię głowę popiołem ale naszym celem jest uruchomienie aplikacji a nie sprzeczanie się nad tym co można 😉
Instalator jest bardzo prosty i to jest jego celem. Jeśli ktoś ma chęć rozszerzyć projekt o nowe możliwości to proszę bardzo, będzie mi miło że dałem komuś natchnienie.

Zapraszam do lektury i komentarzy!

Zacznijmy od wyboru technologii

L.P.CoWięcej
1repo*http://git.e-strix.com/sample_installer.git/
2Java1.8.0
3Maven3.3.9

*) W konfiguracji projektu (plik pom.xml) jest oznaczony svn, natomiast aktualnie repo znajduje się na prywatnym serwerze git. Powodem jest fakt że nie opłaca stawiać mi się stawiać svn’a dla jednego projektu. W załączonym filmie będę pracował na SVN i myślę że to wystarczy. Jeśli jesteś zainteresowany konfiguracją SVN zapraszam tutaj

1. Zaczynajmy: Struktura projektu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
│   LICENSE.md<br>
│   pom.xml<br>
│   README.md<br>
│<br>
└───src<br>
  └───main<br>
    ├───java<br>
    │  └───pl<br>
    │    └───estrix<br>
    │      └───javafx<br>
    │        AppContext.java<br>
    │        FilterProp.java<br>
    │        InstallerService.java<br>
    │        JavaApplication.java<br>
    │        MainController.java<br>
    │        Step1Controller.java<br>
    │        Step2Controller.java<br>
    │        Step3Controller.java<br>
    │<br>
    └───resources<br>
      │    main.fxml<br>
      │    step_1.fxml<br>
      │    step_2.fxml<br>
      │    step_3.fxml<br>
      │<br>
      ├───content<br>
      │    application.ico<br>
      │    config.bat<br>
      │    JavaFxGitSample_5.0.0.jar<br>
      │    sudo.cmd<br>
      │<br>
      ├───img<br>
      │    application.png<br>
      │    logo.png<br>
      │<br>
      └───META-INF<br>
           spring.factories<br>

Nie będę omawiał każdego pliku, nie ma na to czasu, zwrócę uwagę tylko na te, które wnoszą coś ciekawego. Są to dość proste rzeczy, jeśli masz wątpliwości to proszę wróć do podstaw programowania w java i javaFx. Jest wiele dobrych materiałów na YouTube o tym temacie, również w języku polskim. Mój ulubiony to kanał „Zacznij Programować”, polecam do zapoznania się 🙂

Cały projekt można pobrać z odnośnika repozytorium.

Plik: pom.xml

4.0.0
pl.estrix
estrix-jar-launcher
1.0-SNAPSHOT jar launcher
http://maven.apache.org

windows-deploy


Windows


com.akathist.maven.plugins.launch4j
launch4j-maven-plugin
1.7.22


l4j-clui package
launch4j


gui target/JavaFxGitSample-win-install.exe
target/estrix-jar-launcher-1.0-SNAPSHOT.jar

org.springframework.boot.loader.JarLauncher anything

src/main/resources/content/application.ico

1.8.0
preferJre


1.0.0.0
${project.version}
${project.name}
2018 e-Strix.com 1.0.0.0 1.0.0.0 ${project.name} e-Strix Kamil Mucik
e-Strix Kamil Mucik
JavaFxGitSample-win-install.exeorg.springframework.boot
spring-boot-starter-parent
2.0.1.RELEASE


scm:svn:http://37.187.242.134/svn/estrix-javafx/013-project-for-YT-movie/svn_mvn/trunk
scm:svn:http://37.187.242.134/svn/estrix-javafx/013-project-for-YT-movie/svn_mvn/trunk
http://37.187.242.134/svn/estrix-javafx/013-project-for-YT-movie/svn_mvn/trunkfalse
corp1
Corporate Repository
file://C:\temp

default

UTF-8 UTF-8 1.8
pl.estrix.javafx.JavaApplicationorg.springframework.boot
spring-boot-starter


org.apache.commons
commons-io
1.3.2

org.springframework.boot
spring-boot-maven-plugin

true
org.apache.maven.plugins
maven-antrun-plugin

generate-resources
run


Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\AppContext.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.beans.property.BooleanProperty;
import javafx.beans.property.SimpleBooleanProperty;
import javafx.stage.Stage;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;

class AppContext {

/**
* Path where app will be installed.
*/
static String targetPath = „C:\\Users\\TEST\\AppData\\Local\\”;

/**
* No comment.
*/
static Boolean createShortcut = false;

static ConfigurableApplicationContext springContext;

static Boolean finish = Boolean.FALSE;

static Stage primaryStage;

static BooleanProperty licenseAgreement = new SimpleBooleanProperty(Boolean.FALSE);
static BooleanProperty buttonNextProperty = new SimpleBooleanProperty(Boolean.FALSE);
static BooleanProperty buttonPrevProperty = new SimpleBooleanProperty(Boolean.FALSE);

1
}

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\FilterProp.java

1
package pl.estrix.javafx;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
@ConfigurationProperties(„filter.properties”)
class FilterProp {

@Value(„${estrix.application.name}”)
private String name ;
@Value(„${estrix.application.version}”)
private String version ;
@Value(„${estrix.application.biuld-time}”)
private String biuldTime ;

String getName() {
return name;
}

String getVersion() {
return version;
}

String getBiuldTime() {
return biuldTime;
}

1
}

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\InstallerService.java

1
package pl.estrix.javafx;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.*;
import java.net.URL;

class InstallerService {

static void createFolder(String path) {
try {
path += „_SampleApp/”;
boolean success = (new File(path)).mkdirs();

if (success) {
AppContext.targetPath = path;
}
} catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}
}

static void createSettings(){
try {
PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter(AppContext.targetPath + „settings.bat”, true)));
out.println(„set app_path=”+AppContext.targetPath);
out.println(„set app_desktop_shortcut=”+AppContext.createShortcut);
out.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

static void copyResource(String file){
URL inputUrl = InstallerService.class.getResource(„/content/” + file);
File dest = new File(AppContext.targetPath + „/” + file);
try {
FileUtils.copyURLToFile(inputUrl, dest);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

static void executeBatch(){
try {
Runtime.getRuntime().exec(„cmd /c config.bat”, null, new File(AppContext.targetPath));
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
    static void launchApp(){<br>
        try {<br>
            Runtime.getRuntime().exec("javaw.exe -jar JavaFxGitSample_5.0.0.jar", null, new File(AppContext.targetPath));<br>
        } catch (IOException  e) {<br>
            e.printStackTrace();<br>
        }<br>
    }<br>
}<br>

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\JavaApplication.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.stage.Stage;
import org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableBeanFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.*;

@SpringBootApplication
@ComponentScan(basePackages = „pl.estrix.javafx”)
@PropertySource(„classpath:filter.properties”)
@Configuration
public class JavaApplication extends Application {

private ConfigurableApplicationContext context;
private Parent rootNode;

public static void main(final String[] args) {
Application.launch(args);
}

@Override
public void init() throws Exception {
SpringApplicationBuilder builder = new SpringApplicationBuilder(JavaApplication.class);
context = builder.run(getParameters().getRaw().toArray(new String[0]));

AppContext.springContext = context;
FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource(„/main.fxml”));
loader.setControllerFactory(AppContext.springContext::getBean);
rootNode = loader.load();
}

@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
primaryStage.setScene(new Scene(rootNode, 580, 420));
primaryStage.centerOnScreen();
primaryStage.show();

Image icon = new Image(JavaApplication.class.getResourceAsStream(„/img/application.png”));
primaryStage.getIcons().add(icon);

AppContext.primaryStage = primaryStage;
}

@Override
public void stop() throws Exception {
AppContext.springContext.close();
Platform.exit();
}

1
}<br>

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\MainController.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;

import java.io.IOException;

@Controller
public class MainController {

@Autowired
private FilterProp filterProp;
@Autowired
private JavaApplication javaApplication;

@FXML
private BorderPane borderPane;
@FXML
private Button nextButton;
@FXML
private Button prevButton;
@FXML
private Label infoBuild;
@FXML
private Label infoName;
@FXML
private Label infoVersion;

@FXML
public void initialize() {
nextButton.disableProperty().bind(AppContext.buttonNextProperty.not());
prevButton.disableProperty().bind(AppContext.buttonPrevProperty.not());

infoBuild.setText(filterProp.getBiuldTime());
infoName.setText(filterProp.getName());
infoVersion.setText(filterProp.getVersion());

step1();
}

private void setCenter(String fxmlPath) {
try {
FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource(fxmlPath));
loader.setControllerFactory(AppContext.springContext::getBean);
AnchorPane node = loader.load();

borderPane.setCenter( node);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

}

private void step1() {setCenter(„/step_1.fxml”); }

private void step2() {setCenter(„/step_2.fxml”); }

void step3() {setCenter(„/step_3.fxml”); }

public void onPrevAction() {
step1();
}

public void onNextAction() {
step2();
}

1
2
3
4
5
6
7
8
    void onCloseAction() {<br>
        try {<br>
            javaApplication.stop();<br>
        } catch (Exception e) {<br>
            e.printStackTrace();<br>
        }<br>
    }<br>
}<br>

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\Step1Controller.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class Step1Controller {

@FXML
private RadioButton agreementCheckYes;

@FXML
public void initialize() {
agreementCheckYes.selectedProperty().addListener( (object, oldValue, newValue) ->{
AppContext.licenseAgreement.setValue(newValue);
AppContext.buttonNextProperty.setValue(newValue);
});

1
2
3
4
        AppContext.buttonPrevProperty.setValue(Boolean.FALSE);<br>
        agreementCheckYes.selectedProperty().setValue(AppContext.licenseAgreement.getValue());<br>
    }<br>
}

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\Step2Controller.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.application.Platform;
import javafx.concurrent.Task;
import javafx.concurrent.Worker;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.ProgressBar;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.stage.DirectoryChooser;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;

import java.io.File;

@Controller
public class Step2Controller {

@Autowired
private MainController mainController;

@FXML
private TextField textField2;
@FXML
private ProgressBar progressBar;
@FXML
private CheckBox createShortcut;
@FXML
private Button installButton;
@FXML
private Button changeDirButton;

@FXML
public void initialize() {
AppContext.buttonPrevProperty.setValue(Boolean.TRUE);
AppContext.buttonNextProperty.setValue(Boolean.FALSE);

textField2.setText(AppContext.targetPath);

createShortcut.selectedProperty().addListener( ((observable, oldValue, newValue) -> {
AppContext.createShortcut = newValue;
}));

Platform.runLater( () -> {
installButton.requestFocus();
});
}

public void onPathChangeAction() {
DirectoryChooser chooser = new DirectoryChooser();
chooser.setTitle(„Wybierz folder aplikacji”);
File defaultDirectory = new File(AppContext.targetPath);
chooser.setInitialDirectory(defaultDirectory);
File selectedDirectory = chooser.showDialog(AppContext.primaryStage);
if (selectedDirectory != null) {
AppContext.targetPath = selectedDirectory.getAbsolutePath();
} else {
AppContext.targetPath = textField2.getPromptText();
}
textField2.setText(AppContext.targetPath);
}

public void onInstallAction() {
Task copyWorker = createWorker();
progressBar.progressProperty().unbind();
progressBar.progressProperty().bind(copyWorker.progressProperty());
installButton.disableProperty().setValue(Boolean.TRUE);
changeDirButton.disableProperty().setValue(Boolean.TRUE);
createShortcut.disableProperty().setValue(Boolean.TRUE);

copyWorker.messageProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) ->
System.out.println(newValue)
);
copyWorker.stateProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
if (Worker.State.SUCCEEDED.equals(newValue)){
AppContext.finish = true;
AppContext.buttonNextProperty.setValue(Boolean.TRUE);
AppContext.buttonPrevProperty.setValue(Boolean.FALSE);
mainController.step3();
}
});

new Thread(copyWorker).start();
}

private Task createWorker() {
return new Task() {
@Override
protected Object call() throws Exception {
updateProgress(1,10);
InstallerService.createFolder(AppContext.targetPath);
updateProgress(2,10);
InstallerService.createSettings();
updateProgress(3,10);
InstallerService.copyResource(„sudo.cmd”);
updateProgress(4,10);
InstallerService.copyResource(„JavaFxGitSample_5.0.0.jar”);
updateProgress(5,10);
InstallerService.copyResource(„application.ico”);
updateProgress(6,10);
InstallerService.copyResource(„config.bat”);
updateProgress(7,10);
InstallerService.executeBatch();

updateProgress(10,10);
return true;
}
};
}

1
}<br>

Plik: src\main\java\pl\estrix\javafx\Step3Controller.java

1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class Step3Controller {

@Autowired
private MainController mainController;

@FXML
private CheckBox launchApp;

@FXML
public void initialize() {
AppContext.buttonPrevProperty.setValue(Boolean.FALSE);
AppContext.buttonNextProperty.setValue(Boolean.FALSE);
}

public void onExitAppAction() {
if (launchApp.isSelected()) {
InstallerService.launchApp();
}

mainController.onCloseAction();
}

1
}

Plik: src\main\resources\main.fxml

Plik: src\main\resources\step_1.fxml<br /> <RadioButton layoutX=”14.0″ layoutY=”281.0″ mnemonicParsing=”false” selected=”true” text=”Nie zgadzam się” AnchorPane.bottomAnchor=”30.0″ AnchorPane.leftAnchor=”8.0″><br /> <toggleGroup><br /> <ToggleGroup fx:id=”accept” /><br /> </toggleGroup><br /> </RadioButton><br /> <RadioButton fx:id=”agreementCheckYes” layoutX=”14.0″ layoutY=”309.0″ mnemonicParsing=”false” text=”Zgadzam się” toggleGroup=”$accept” AnchorPane.bottomAnchor=”10.0″ AnchorPane.leftAnchor=”8.0″ /><br /> </children><br /> </AnchorPane></code></p> <p>Plik: <strong>src\main\resources\step_2.fxml</strong><br /> <code lang=”java”><?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?></p> <p><?import javafx.scene.control.Button?><br /> <?import javafx.scene.control.CheckBox?><br /> <?import javafx.scene.control.Label?><br /> <?import javafx.scene.control.ProgressBar?><br /> <?import javafx.scene.control.Separator?><br /> <?import javafx.scene.control.TextField?><br /> <?import javafx.scene.layout.AnchorPane?></p> <p><AnchorPane maxHeight=”-Infinity” maxWidth=”-Infinity” minHeight=”-Infinity” minWidth=”-Infinity” prefHeight=”340.0″ prefWidth=”420.0″ style=”-fx-background-color: #f0f0f0;” xmlns=”http://javafx.com/javafx/8.0.121″ xmlns:fx=”http://javafx.com/fxml/1″ fx:controller=”pl.estrix.javafx.Step2Controller”><br /> <children><br /> <Label layoutX=”43.0″ layoutY=”39.0″ text=”step 2″ AnchorPane.leftAnchor=”8.0″ AnchorPane.topAnchor=”24.0″ /><br /> <TextField fx:id=”textField2″ disable=”true” editable=”false” layoutX=”43.0″ layoutY=”70.0″ prefHeight=”25.0″ prefWidth=”284.0″ promptText=”C:\Program Files\JavaFxSample” AnchorPane.leftAnchor=”8.0″ AnchorPane.rightAnchor=”64.0″ AnchorPane.topAnchor=”48.0″ /><br /> <ProgressBar fx:id=”progressBar” layoutX=”8.0″ layoutY=”300.0″ prefHeight=”26.0″ prefWidth=”200.0″ progress=”0.0″ AnchorPane.bottomAnchor=”22.0″ AnchorPane.leftAnchor=”8.0″ AnchorPane.rightAnchor=”64.0″ /><br /> <Separator layoutY=”273.0″ prefWidth=”200.0″ AnchorPane.leftAnchor=”0.0″ AnchorPane.rightAnchor=”0.0″ /><br /> <Button fx:id=”installButton” layoutX=”344.0″ layoutY=”292.0″ mnemonicParsing=”false” onAction=”#onInstallAction” text=”Instaluj” AnchorPane.rightAnchor=”8.0″ /><br /> <CheckBox fx:id=”createShortcut” layoutX=”40.0″ layoutY=”114.0″ mnemonicParsing=”false” text=”Utwórz ikonę na pulpicie” AnchorPane.leftAnchor=”8.0″ AnchorPane.topAnchor=”84.0″ /><br /> <Button fx:id=”changeDirButton” layoutX=”345.0″ layoutY=”70.0″ mnemonicParsing=”false” onAction=”#onPathChangeAction” text=”Zmień” AnchorPane.rightAnchor=”8.0″ AnchorPane.topAnchor=”48.0″ /><br /> </children><br /> </AnchorPane></code></p> <p>Plik: <strong>src\main\resources\step_3.fxml</strong><br /> <code lang=”java”><?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?></p> <p><?import javafx.scene.control.Button?><br /> <?import javafx.scene.control.CheckBox?><br /> <?import javafx.scene.control.Label?><br /> <?import javafx.scene.layout.AnchorPane?></p> <p><AnchorPane maxHeight=”-Infinity” maxWidth=”-Infinity” minHeight=”-Infinity” minWidth=”-Infinity” prefHeight=”340.0″ prefWidth=”420.0″ style=”-fx-background-color: #f0f0f0;” xmlns=”http://javafx.com/javafx/8.0.121″ xmlns:fx=”http://javafx.com/fxml/1″ fx:controller=”pl.estrix.javafx.Step3Controller”><br /> <children><br /> <Label layoutX=”61.0″ layoutY=”35.0″ text=”Podsumowanie” AnchorPane.leftAnchor=”24.0″ AnchorPane.topAnchor=”24.0″ /><br /> <Button layoutX=”120.0″ layoutY=”155.0″ mnemonicParsing=”false” onAction=”#onExitAppAction” prefHeight=”30.0″ prefWidth=”180.0″ text=”Zakończ” /><br /> <CheckBox fx:id=”launchApp” layoutX=”44.0″ layoutY=”170.0″ mnemonicParsing=”false” text=”Uruchom aplikacje” AnchorPane.leftAnchor=”24.0″ AnchorPane.topAnchor=”64.0″ /><br /> </children><br /> </AnchorPane></code></p> <p>Plik: <strong>src\main\resources\content\config.bat</strong><br /> <code lang=”java”>@echo off</p> <p>:configloader<br /> call settings.bat<br /> :configloaderends</p> <p>set mypath=%cd%<br /> set binPath=%mypath%\bin<br /> if not exist „%binPath%” (<br /> mkdir %binPath%<br /> )</p> <p>rem :::::::: CREATE Menu Start Icon<br /> echo Set oWS = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”) > %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo sLinkFile = „%mypath%\bin\JavaFxGitSample.lnk” >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo Set oLink = oWS.CreateShortcut(sLinkFile) >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo oLink.TargetPath = „%mypath%\JavaFxGitSample_5.0.0.jar” >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo oLink.WorkingDirectory = „%mypath%\” >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo oLink.Description = „JavaFxGitSample” >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo oLink.IconLocation = „%mypath%\application.ico” >> %mypath%\CreateShortcut.vbs<br /> echo oLink.Save >> CreateShortcut.vbs<br /> cscript CreateShortcut.vbs<br /> del CreateShortcut.vbs</p> <p>if „%app_desktop_shortcut%” == „true” (<br /> copy %mypath%\bin\JavaFxGitSample.lnk %userprofile%\Desktop\JavaFxGitSample.lnk<br /> )</p> <p>sudo.cmd xcopy %mypath%\bin %ProgramData%\Microsoft\Windows\””Start Menu””\Programs\e-Strix\</code></p> <p>Plik: <strong>src\main\resources\content\sudo.cmd</strong><br /> <code lang=”java”>@echo Set objShell = CreateObject(„Shell.Application”) > %temp%\sudo.tmp.vbs<br /> @echo args = Right(„%*”, (Len(„%*”) – Len(„%1”))) >> %temp%\sudo.tmp.vbs<br /> @echo objShell.ShellExecute „%1”, args, „”, „runas” >> %temp%\sudo.tmp.vbs<br /> @cscript %temp%\sudo.tmp.vbs </code></p> <p>Plik: <strong>src\main\resources\META-INF\spring.factories</strong><br /> <code lang=”java”>org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\<br /> pl.estrix.javafx.JavaApplication</code></p>

Projekt: git gradle spring-boot

http://git.e-strix.com/sample_fx_app.git/

W każdym (nawet freelancer’skim) projekcie przychodzi moment na to aby zacząć pisać kod i tu już dostajemy wiatr w żagiel i stopy wody pod kilem. W zasadzie ogranicza nas tylko lenistwo z jednej strony i kreatywność z drugiej.

Dla potrzeb prezentacji wybiorę sobie coś na czasie, a będzie to:

 • spring-boot
 • gradle
 • git
 • javafx

A zatem bez zbędnych patosów, teorii i literatury zacznijmy od stworzenia kilku plików.

Tworzenie projektu

Zacznijmy od utworzenia repozytorium. Jeśli nie widziałeś mojego wpisu na ten temat to zobacz pierw: php7-git-gitlist.

A teraz do rzeczy. Struktura projektu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
└───javafx-git-sample<br>
    │     .gitignore<br>
    │     build.gradle<br>
    │     latest.properties<br>
    │     settings.gradle<br>
    │<br>
    ├───gradle<br>
    │        release.gradle<br>
    │<br>
    └───src<br>
        └───main<br>
            ├───java<br>
            │    └───pl<br>
            │        └───estrix<br>
            │            └───javafx<br>
            │                    FilterProp.java<br>
            │                    JavaApplication.java<br>
            │                    MainController.java<br>
            │<br>
            └───resources<br>
                │     logo.png<br>
                │     main.fxml<br>
                │<br>
                └───META-INF<br>
                        spring.factories

Plik .gitignore
1
2
3
4
.gradle/<br>
.idea/<br>
build/<br>
*.iml

Plik build.gradle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
buildscript {<br>
    repositories {<br>
        mavenCentral()<br>
        jcenter()<br>
    }<br>
    dependencies {<br>
        classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:2.0.1.RELEASE")<br>
    }<br>
}

apply from: ‚gradle/release.gradle’
apply plugin: ‚java’
apply plugin: ‚org.springframework.boot’
apply plugin: ‚io.spring.dependency-management’

bootJar {
mainClassName = ‚pl.estrix.javafx.JavaApplication’
manifest {
attributes ‚Start-Class’: ‚pl.estrix.javafx.JavaApplication’
}
}

springBoot {
mainClassName = ‚pl.estrix.javafx.JavaApplication’
}

repositories {
mavenCentral()
}

sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8

dependencies {
compile(„org.springframework.boot:spring-boot-starter”)
testCompile(„junit:junit”)
}

def buildTime() {
new Date().format(‚yyyy.MM.dd HH:mm’)
}

def generatedResources = „$buildDir/resources/main/”
sourceSets {
main {
output.dir(generatedResources, builtBy: ‚generateMyResources’)
}
}

task generateMyResources {
doLast {
def generatedTmp = new File(generatedResources)
if( !generatedTmp.exists() ) {
generatedTmp.mkdirs()
}
def generated = new File(generatedResources, „filter.properties”)

1
2
3
4
5
        generated.text = "estrix.application.biuld-time=${buildTime()}\n" +<br>
                "estrix.application.name=${project.name}\n" +<br>
                "estrix.application.version=${project.version}\n"<br>
    }<br>
}

Plik latest.properties
1
2
3
4
#Tue Apr 10 16:59:22 CEST 2018<br>
bugfix=0<br>
major=1<br>
minor=0

Plik settings.gradle
1
rootProject.name = 'JavaFxGitSample'

Plik gradle/release.gradle

Notatka: Pomysł na zarządzanie wersjami pochodzi z https://www.youtube.com/watch?v=Y6SVoXFsw7I

1
2
3
4
5
class Version {<br>
    int major<br>
    int minor<br>
    int bugfix<br>
    boolean snapshot = true

static Version load(File versionFile){
def props = new Properties()
versionFile.withInputStream {
stream -> props.load(stream)
}
def major = Integer.parseInt(props[‚major’])
def minor = Integer.parseInt(props[‚minor’])
def bugfix = Integer.parseInt(props[‚bugfix’])
return new Version(major:major, minor:minor, bugfix:bugfix)
}

String toString(){
„${major}.${minor}.${bugfix}${snapshot ? ‚-SNAPSHOT’:”}”
}

void store(File versionFile){
def props = new Properties()
props[‚bugfix’] = bugfix.toString()
props[‚major’] = major.toString()
props[‚minor’] = minor.toString()
props.store(versionFile.newWriter(), null)
}

Version next(String releaseType = „bugfix”){
if(releaseType == „major”){
return new Version(major:major+1, minor:0, bugfix:0)
}else if(releaseType == „minor”){
return new Version(major:major, minor:minor+1, bugfix:0)
}else{
return new Version(major:major, minor:minor, bugfix:bugfix+1)
}
}
}

def latest = Version.load(rootProject.file(„latest.properties”))
allprojects{
version = latest.next()
}
gradle.taskGraph.whenReady { graph ->
if(graph.hasTask(„:release”)){
allprojects{
version = latest.next(release.type)
version.snapshot = false
}
}
}

task persistVersionInfo(type:Exec){
commandLine „git” , „commit”,”-i”, „latest.properties”, „-m”, „‚ update version to ${-> version }'”
doFirst{
version.store(file(„latest.properties”))
}
}

task tagWorkspace(type:Exec){
commandLine ‚git’, ‚tag’, „${-> version }”
commandLine ‚git’, ‚push’, ‚origin’, ‚HEAD:master’
}

task release(type:Release){
type = System.getProperty(„type”)
dependsOn „build”, „persistVersionInfo”, „tagWorkspace”
}

import org.gradle.api.internal.tasks.options.Option

class Release extends DefaultTask{
@Option(option=”type”, description=”the type of a release.”)
String type = „bugfix”

1
2
3
4
    @TaskAction void release(){<br>
        println "doing a $type release of ${project.version}"<br>
    }<br>
}

Plik src/main/java/pl/estrix/javafx/FilterProp.java
1
package pl.estrix.javafx;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
@ConfigurationProperties(„filter.properties”)
public class FilterProp {

@Value(„${estrix.application.name}”)
private String name;
@Value(„${estrix.application.version}”)
private String version;
@Value(„${estrix.application.biuld-time}”)
private String biuldTime;

public String getName() {
return name;
}

public void setName(String name) {
this.name = name;
}

public String getVersion() {
return version;
}

public void setVersion(String version) {
this.version = version;
}

public String getBiuldTime() {
return biuldTime;
}

1
2
3
4
    public void setBiuldTime(String biuldTime) {<br>
        this.biuldTime = biuldTime;<br>
    }<br>
}<br>

Plik src/main/java/pl/estrix/javafx/JavaApplication.java
1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;

@SpringBootApplication
@ComponentScan(„pl.estrix.javafx”)
@PropertySource(„classpath:filter.properties”)
@Configuration
public class JavaApplication extends Application {

private ConfigurableApplicationContext context;
private Parent rootNode;

public static void main(final String[] args) {
Application.launch(args);
}

@Override
public void init() throws Exception {
SpringApplicationBuilder builder = new SpringApplicationBuilder(JavaApplication.class);
context = builder.run(getParameters().getRaw().toArray(new String[0]));

FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource(„/main.fxml”));
loader.setControllerFactory(context::getBean);
rootNode = loader.load();

}

@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
primaryStage.setScene(new Scene(rootNode, 480, 320));
primaryStage.centerOnScreen();
primaryStage.show();
}

@Override
public void stop() throws Exception {
context.close();
}

1
}

Plik src/main/java/pl/estrix/javafx/MainController.java
1
package pl.estrix.javafx;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MainController {

@Autowired
private FilterProp filterProp;

@FXML
private Label propName;
@FXML
private Label propVersion;
@FXML
private Label propBuildTime;

1
2
3
4
5
6
7
    @FXML<br>
    public void initialize() {<br>
        propName.setText(filterProp.getName());<br>
        propVersion.setText(filterProp.getVersion());<br>
        propBuildTime.setText(filterProp.getBiuldTime());<br>
    }<br>
}

Plik src/main/resources/main.fxml


Plik src/main/resources/META-INF/spring.factories

1
2
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\<br>
pl.estrix.javafx.JavaApplication

Plik src/main/resources/logo.png
1
wget http://e-strix.com/wp-content/uploads/2018/04/logo.png -P src/main/resources/

Budowa lokalna

Uruchamianie

1
gradle clean generateMyResources bootRun

Budowanie jar
1
gradle clean generateMyResources bootJar

Uruchamianie
1
java -jar build\libs\JavaFxGitSample-1.0.1-SNAPSHOT.jar

No dobra, teraz wiemy jak zbudować aplikację. Ale docelowo ma to robić Ci, zatem zabieramy się za konfigurację job’ów.

Konfiguracja Jenkins

Budowa zdalna

Jenkins new project

W polu: Repository URL

git@git.e-strix.com:repositories/javafx-git-sample.git

W polu: Repository browser

gitlist

W polu: Repository browser -> URL

git.e-strix.com

W polu: Budowanie -> Invoke Gradle -> Version

Gradle_4_6

W polu: Budowanie -> Tasks

clean generateMyResources bootJar

Podnoszenie wersji

Kroki takie jak w przypadku „Budowa zdalna” z tą różnicą że w:

W polu: Budowanie -> Tasks

clean release --type minor

Gdzie wartość –type przyjmuje wartości:

 • major
 • minor
 • bugfix – domyślny

Publikacja na Landing Page

W polu: Budowanie -> Execute Shell -> Command

mkdir -p release_lib

rm -f ./release_lib/*

cp ${WORKSPACE}/../javafx-git-sample-release/build/libs/*.jar ./release_lib/

rm -f /home/appuser/public_html/download/*.jar

cp ./release_lib/*.jar /home/appuser/public_html/download/

Zakończenie

Jak widzisz storzenie projektu jest dość proste. Mimo że musiałem kilka godzin spędzić na odnalezieniu odpowiedniej dla mojego projektu ścieżki rozwoju. Przetestowałem kilka rozwiązań, pluginów i stwierdziłem że jednak najlepsze rozwiązanie to będzie ręczne napisanie skryptu (mimo że zapożyczyłem rozwiązanie od mądrych ludzi z internetu).

Landing Page dla naszego projektu

Wstęp

Dziś zajmiemy się promocją naszego przyszłego projektu. Do tego najlepiej wykorzystać coś prostego, no dobra ja jestem z tych co nie lubią się męczyć ze stroną internetową. W sumie to narzędzie nie powinno sprawiać problemów, nie ma się co szarpać jeśli nie mamy ludzi od promocji.

Zatem weźmy się do roboty, strona produktu…

I jeszcze raz od początku, zacznijmy od serwera Apache.

Apache + PHP

Już to przerabialiśmy mnóstwo razy, ale i tak zrobimy sobie jeszcze raz, ale trochę inaczej. Zatem do dzieła. Aktualizujemy repozytoria:

apt-get install python-software-properties software-properties-common
LC_ALL=C.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php
apt-get update

i dalej serwer:

apt-get install apache2 php7.2 php7.2-fpm libapache2-mod-php7.2

I konfigurujemy. Wchodzimy do katalogu stron:

cd /etc/apache2/sites-available/

I tworzymy naszą konfigurację:

vim app.e-strix.com.conf

dalej, uzupełniamy zawartość pliku:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@e-strix.pl
 ServerName app.e-strix.com
 DocumentRoot /var/www/app.e-strix.com/public_html

 <Directory "/var/www/app.e-strix.com/public_html/">
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  Allow from all
 </Directory>


 ErrorLog /var/www/app.e-strix.com/error.log
 CustomLog /var/www/app.e-strix.com/access.log combined
</VirtualHost>

Dodajemy katalog:

mkdir -p /var/www/app.e-strix.com

Teraz dodamy użytkownika i dodamy do grupy www-data:

adduser appuser
usermod -a -G appuser www-data

Tworzymy katalog publc_html w katalohu użytkowanika:

mkdir -p /home/appuser/public_html/

Teraz zrobimy coś nowego, czyli link symboliczny:

ln -s /home/appuser/public_html /var/www/app.e-strix.com

Po co nam to? O tym później…

A teraz niespodzianka, coś nowego. Postawimy sobie serwer FTP’a.

FTP

Po co on nam jest? A no po to by WordPress sam sobie dociągał pluginy czy też aktualizacje. Na początku wspominałem o chęci pozbycia się problemów a to rozwiązanie daruje nam wiele prac administracyjnych.

Teraz instalujemy na VPS’ie demona:

apt-get install vsftpd

Teraz zróbmy kopię zapasową oryginalnego pliku z konfiguracją:

mv /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig

I teraz potrzebujemy własnej konfiguracji, czyli tworzymy nasz plik:

vim /etc/vsftpd.conf

Z zawartością:

listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000
seccomp_sandbox=NO
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/public_html
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO

Notatka: Zwróć uwagę że kopiowanie całości ustawień doda specyficzny znak końca linii, i wtedy serwer może się nie uruchomić.

Teraz zaczyna się już wszystko układać w całość.

Dodajmy teraz użytkownika do listy vsftpd.userlist.

echo "appuser" | tee -a /etc/vsftpd.userlist

I restartujemy naszego daemona:

service vsftpd restart

I tu druga ciekawostka, czyli baza danych.

MySQL

No dobra, zajmijmy się dodaniem bazki. Tutaj też coś mało problemowego. Trzymam się firmy Oracle z większością produktów, dlatego małe projekty stawiam na bazach MySQL. Możesz się sprzeczać o to że są lepsze, że np. Postgresql jest o niebo lepsze, że bla bla bla. Uwierz mi, że źle utworzone zapytanie zarżnie każdą bazę, lub też przechowywanie zbyt dużej ilości danych archiwalnych przymuli każdy filesystem, a nam chodzi tu o prostotę i dostępność.

Zaczynamy oczywiście od instalacji:

apt-get install mysql-server php7.2-mysql

W trakcie tego procecsu, musimy mieć ustalone hasło do root. I w zasadzie tyle. Po zakończonym procesie instalacji możemy utworzyć bazę dla naszego CMS’a i użytkownika z którego będzie się ten CMS łączył do bazki.

Notatka: Nie łączymy się do bazy za pośrednictwem użytkownika root! W przyszłości pokażę dlaczego.

A zatem wchodzimy do MySQL’a z użytkownika root:

mysql -u root -p

I po wpisaniu hasła przystępujemy do tworzenia naszej bazy:

CREATE DATABASE app_e_strix_com;

Mamy bazę, więc dodamy użytkownika:

CREATE USER 'appuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Nazwa użytkownika bazy jest zbieżna z nazwą użytkownika systemy, ale nie jest zależna. Mamy dowolność w dodawaniu nazw oraz haseł 😉

Teraz nadamy prawa do bazy. Nie chcemy aby żaden problemik pozamiatał nam tabele więc nie damy pełnych praw:

GRANT CREATE,DELETE,INSERT,SELECT,UPDATE ON app_e_strix_com.* TO appuser@localhost;

Notatka: Delete jest dyskusyjne, możemy w prawdzie ustawić trigger, aby nam przenosił dane w inne miejsce ale w tej chwili wykracza to poza potrzeby prezentacji.

Teraz już mamy strukturę naszych katalogów, więc spokojnie możemy dodać naszą konfigurację Apache, a zatem:

a2ensite app.e-strix.com

I przeładowanie:

service apache2 reload

Notatka: Dlaczego teraz a nie wcześniej? Odpowiedź jest prosta, po instalacji MySQL trzeba przeładować apache, aby nowo zainstalowane moduły były widoczne. W prawdzie można przeładować kilka razy, nie zaszkodzi, ale stwierdziłem że wykonam to właśnie w taki sposób.

A teraz nasz CMS, czyli instalacja WordPress’a.

WordPress

W prawdzie można użyć hostingu z już zainstalowanym CMSem, ale takie rozwiązanie jest mało elastyczne. Mam na myśli instalacje innych rzeczy niż tylko jednego narzędzia.

Przejdźmy do katalogu użytkownika:

cd /home/appuser/

I pobieramy WordPress:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

A teraz rozpakujemy paczkę:

tar zxvf latest.tar.gz

I zawartość przenosimy do katalogu public_html:

mv ./wordpress/* ./public_html/

I czyścimy niepotrzebne pliki:

 rm -r latest.tar.gz wordpress/

I nadajemy prawa do katalogu:

chown -R appuser:www-data public_html/
chmod -R 774 public_html/

Z poziomy administracji już wszystko gra, teraz użyjemy przeglądarki do finalizacji procesu instalacji:

A teraz instalacja numer 2, czyli już coś ładnie wygląda.

1. Wpisujemy dane naszej bazki

Teraz wypełnijmy formularz danymi, które ustaliliśmy przy tworzeniu bazy MySQL. I przechodzimy dalej.

2. Ustalamy konto administratora

Warto je sobie zapisać, żeby nie szukać w przyszłości. Mam na myśli sytuację, gdy będzie potrzeba coś zmienić, lub dodać osobę zajmującą się stroną. Gdy nasza aplikacja nabierze rozgłosu, może wystąpić sytuacja że nie będzie możliwości ogarnięcia wszystkiego w pojedynkę.

Klikamy przycisk „Let’s go!”.

Wypełniamy formularz i przechodzimy dalej:

Zakończenie

No i teraz mamy wszystko. Pozostaje nam wybrać sobie ładny layout i theme. Podłączyć statystyki googlowskie, lub coś innego np Piwik’a, lub zupełnie coś innego… Potem integracja z AdSense, może strona na początku na siebie zarobi, i integracja z portalem społecznościowym, ja wybiorę facebook. Ale o tym w przyszłości. Na chwilę obecną mamy domyślny motyw i to w rezultacie jest dobrym fundamentem do pracy.

Ciągła integracja

Wstęp

Normalnie żaden projekt informatyczny nie jest budowany przez wydelegowaną osobę, nie miało by to większego sensu, ale chętnie na taki etat bym aplikował. No ale niestety dzisiejsze system ciągłej integracji zabierają naprawdę fajną pracę.

Tak czy inaczej dziś przedstawiam jak uruchomić Jenkins’a, jako że opensource ma się dobrze to wybieram tę wersję. Oczywiście nie narzucam wybieranie tego konkretnego rozwiązania.  Równie dobrze możesz wybrać Travis’a, TeamCity, Hudson’a czy którykolwiek z systemów jaki uważasz. Ja wybieram Jenkins’a ponieważ każda firma z którą pracowałem miała go na pokładzie.

Zatem zacznijmy od początku, czyli Java:

 1. Java Pierwszym krokiem będzie dodanie repozytorium do naszego Ubuntu i pobranie z niego zawartości: add-apt-repository ppa:webupd8team/java apt-get update Teraz spokojnie możemy instalujemy: apt-get install oracle-java8-installer Po całym procesie nasza java powinna wskazywać poprawną wartość, czytaj 1.8.x. Zatem zapytajmy się jaką wersje właśnie zainstalowaliśmy: java -version i/lub kompilator: javac -version Dla pewności, możemy upewnić się że nie będzie zgrzytów na etapie zależności. Więc sprawdzamy alternatywy: update-alternatives –config java Wybieramy naszą instalację i wszystko teraz będzie działać. W kolejnym kroku dodamy naszą instalację do zmiennych środowiskowych: vim /etc/environment Dodaj na początku klucz=wartość na początku pliku: JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/java-8-oracle” I aktualizujemy zmiany poprzez komendę source: source /etc/environment Teraz już jest definitywny koniec działań z javą. Sprawdzamy czy działa zmienna środowiskowa: echo $JAVA_HOME Działa, więc zainstalujmy robotników od czarnej roboty:
 2. Maven Maven, solidny framework oparty na pluginach, buduje aplikacje dla banków, ubezpieczeń, portale i inne bardzo ważne rzeczy.
  Zatem pobieramy i rozpakowujemy: Notatka: Tę akcję wykonuje w katalogu „/tmp”, ale nie ma takie obowiązku. Pamiętaj że jesteś na prawach „root”, więc to zobowiązuje do czegoś. wget http://ftp.man.poznan.pl/apache/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz tar zxvf apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz Teraz przenieśmy do katalogu /opt/: mv apache-maven-3.5.3/ /opt/ I dodajemy zmienne środowiskowe, podobnie jak miało to miejsce dla pkt.1.
  Otwieramy plik środowisko: vim /etc/environment i dodajemy naszą zmienną: M2_HOME=”/opt/apache-maven-3.5.3″ Teraz jeszcze na końcu zmiennej PATH należy dodać odwołanie do katalogu bin: :$M2_HOME/bin Teraz aktualizujemy ponownie środowisko: source /etc/environment i sprawdzamy co się wydarzyło: # mvn -v Apache Maven 3.5.3 (3383c37e1f9e9b3bc3df5050c29c8aff9f295297; 2018-02-24T20:49:05+01:00) Maven home: /opt/apache-maven-3.5.3 Java version: 1.8.0_161, vendor: Oracle Corporation Java home: /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8 OS name: „linux”, version: „4.4.0-92-generic”, arch: „amd64”, family: „unix”
 3. Gradle Kolejnym specjalistom do spraw budowy jest Gradle, projekt bardzo szybko się rozwija i niesie ze sobą duży potencjał. Pierwsza różnica jaka jest widoczna w stosunku do Mavena, to plik ustawień bazuje na formacie skryptów Groove, gdy poprzednika opisywaliśmy w XMLach. A zatem do dzieła. Pobieramy i rozpakowujemy: wget https://services.gradle.org/distributions/gradle-4.6-bin.zip unzip gradle-4.6-bin.zip Teraz przeniesiemy do katalogu /opt/, tak jak poprzednika: mv gradle-4.6/ /opt/ I zmienne środowiskowe: vim /etc/environment Dodajemy wpis: GRADLE_HOME=”/opt/gradle-4.6″ i do zmiennej PATH, dodajemy odwołanie do katalogu bin: $GRADLE_HOME/bin Teraz aktualizacja środowiska: source /etc/environment i sprawdzamy efekt: # gradle -v ———————————————————— Gradle 4.6 ———————————————————— Build time: 2018-02-28 13:36:36 UTC Revision: 8fa6ce7945b640e6168488e4417f9bb96e4ab46c Groovy: 2.4.12 Ant: Apache Ant(TM) version 1.9.9 compiled on February 2 2017 JVM: 1.8.0_161 (Oracle Corporation 25.161-b12) OS: Linux 4.4.0-92-generic amd64
 4. Jenkins Całkiem spoko, jak do tej pory. Teraz czas na gwiazdę odcinka! Dodajemy repozytorium do nasze list w Ubuntu i aktualizujemy jak w przypadku Java’y: echo „deb https://pkg.jenkins.io/debian binary/” >> /etc/apt/sources.list apt-get update Teraz pora na główne zaklęcie: apt-get install jenkins Notatka: Instalator zapyta nas czy zainstalować aplikację oraz o to czy ma instalować bez sprawdzania poprawności. Ja należę do tych, którzy wierzą w oficjalną wersję zamieszczoną na oficjalnych stronach. W sumie ktoś by zauważył, gdyby coś niezdrowego się działo. Po instalacji może sprawdzić czy nasz serwis działa. Wykonaj komendę: service jenkins status Teraz czas na konfigurację: Przejdźmy na stronę: jenkins.e-strix.com:8080 Widzimy że aplikacja działa. Super!
  Teraz mamy do wpisania klucz, o który prosi nas pierwszy formularz. Pobierzmy go zgodnie z instrukcją: cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword Teraz wybierzmy sobie opcje, które pluginy mają być dodane przy instalacji. Ja wybieram wersję domyślną. Do naszej pracy wystarczy ta opcja, ale o tym będzie dalej. Teraz sobie chwilę poczekajmy aż instalacja przejdzie do końca i pojawi się formularz w którym będziemy poproszeni o utworzenie pierwszego administratora. W sumie działa, zatem możemy na tym zakończyć… Ale kole mnie po oczach ten port w pasku przeglądarki. Zatem zróbmy sobie ProxyPass. O tym w kolejnej części o serwerze Apache.  
 5. Apache W zasadzie możemy pominąć kilka pierwszysch kroków instalacji ponieważ poruszałem ten temat już w dwóch wpisach, na temat Subversion/SVN oraz o Git’cie. Ale przypomnę w dość szybki sposób. A zatem instalujemy: apt-get install apache2 Włączamy potrzebne moduły: a2enmod rewrite a2enmod proxy a2enmod proxy_http a2enmod headers a2enmod proxy_html a2enmod xml2enc i restartujemy serwer Apache: service apache2 restart Ok, teraz przejdźmy do katalogu dostępnych stron: cd /etc/apache2/sites-available/ Tworzymy katalog naszej strony: mkdir -p /var/www/jenkins.e-strix.com/public_html/ i dalej konfiguracja naszej strony: vim jenkins.e-strix.com.conf i jej zawartość <VirtualHost *:80> ServerAdmin k.mucik@e-strix.pl DocumentRoot /var/www/jenkins.e-strx.com/public_html <Directory „/var/www/jenkins.e-strx.com/public_html/” > Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All allow from all Require all granted DirectoryIndex index.html </Directory> ServerName jenkins.e-strix.com ProxyRequests Off AllowEncodedSlashes NoDecode ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/ nocanon ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/ ProxyPassReverse / http://jenkins.e-strix.com/ ErrorLog /var/www/jenkins.e-strix.com/error.log CustomLog /var/www/jenkins.e-strix.com/access.log combined </VirtualHost> I gra gitara… Teraz dodajemy naszą stronę i przeładowywujemy ostawienia: a2ensite jenkins.e-strix.com service apache2 reload Podsumowanie Teraz mamy już prawie wszystko aby móc automatycznie budować i publikować projekty. Prawie? Czyli co jeszcze?

Odpowiedź jest dość prosta, brakuje nam projektów oraz miejsca gdzie będzie publikacja. O tych elementach będą kolejne wpisy. Projekty oczywiście będą korzystały z naszej dokonanej pracy.

svn + WebSVN

Wstęp

Każdy etap prowadzenia projektu wiąże się nierozerwalnie z posiadaniem kodu oraz dokumentacji do projektu. Każdy programista wie jak ważny jest czas poświęcony na tworzenie algorytmów i ich implementacja. Jeśli jesteś osobą, która nie doświadczyła jeszcze utraty kodu poprzez błąd systemu lub dysku, spokojnie możesz zignorować poniższy tutorial, w innym przypadku zapraszam do zapoznania się z instrukcją jak postawić własny serwer kontroli wersji za złotówkę miesięcznie.

Oczywiście zapytasz czy słyszałem o dobrodziejstwie takim jak GitHub czy inny serwer. Tak, coś mi się obiło przypadkiem o uszy… Problem jest taki że darmowe konta są publiczne a prywatne kosztuje dziś 7 dolarów amerykańskich. Za tę kwotę można spokojnie wykupić sobie  serwer prywatny (trochę więcej niż wersję podstawową) i samodzielnie postawić odpowiednie narzędzia. Nie będę opisywał jak korzystać z Subversion, jest tego pełno w internecie…

W tym artykule poruszę konfigurację Subversion, opowiem o tym jak zainstalować go na serwerze z systemem Ubuntu, skonfigurować odpowiednie pliki oraz ścieżki. W dalszej części pokażę jak zainstalować klienta webowego WebSVN do przyjemnego podglądania zmian w repozytorium. Jeśli jesteś fanem gita, zachęcam do zobaczenia artykułu o instalacji gita wraz z klientem webowym GitList tutaj.

L.P.Czego potrzebujemy
1VPS
2System Operacyjny ja wybrałem Ubuntu 16.04
3Dostęp po SSH z prawami root
4http://websvn.tigris.org/files/documents/1380/49057/websvn-2.3.3.zip
5Skonfigurowana domena na serwer VPS

Instalujemy PHP

Serwer który ja wybrałem oferuje instancję Ubuntu 16.04, która posiada w sobie zainstalowaną wersję PHP 7.0, jest ona wystarczalna dla naszych potrzeb. Jeśli zdecydujesz się na instalację wyższej wersji lub niższej, też jest ok. Wykorzystywane narzędzia wymagają PHP 5, zatem bez wahania decyduj.

apt-get install php7.0 php7.0-fpm -y

Instalujemy Apache

Kolejny krok to instalcja serwera apache, może również wykorzystać nginx. Ja korzystam z Apache chyba przez zasiedzenie. Jest on dość prymitywny ale działa i jest łatwy do konfigurowania. Apache spokojnie może obsługiwać do 250 użytkowników jednocześnie więc dla niewielkich stron można śmiało przy nim zostać, jeśli przewidujemy ruch do 1000 użytkowników jednocześnie zainteresujmy się serwerem nginx lub stworzeniem farmy serwerów.

Wykonajmy polecenie:

apt-get install subversion apache2 libapache2-svn libapache2-mod-php php-xml-parser

Ok, teraz mamy zainstalowany serwer i czas na konfigurację. Przejdźmy do katalogu dostępnych stron w serwerze i stwórzy nasz plik konfiguracyjny:

cd /etc/apache2/sites-available/
vim svn.e-strix.com.conf

Ja używam Vim’a do edycji, ale użyj dowolnie. Początki z edytorami textowymi są trudne ale warte nauki.

Plik wypełnij zawartością wg nw. listingu:

<VirtualHost *:80> 
ServerAdmin kontakt@e-strix.pl 
ServerName svn.e-strix.com 

DocumentRoot /var/www/svn.e-strix.com/public_html/ 

<Directory "/var/www/svn.e-strix.com/public_html/"> 
DirectoryIndex index.php index.html 
Options FollowSymLinks 
AllowOverride All 
</Directory> 

<Location /repo> 
DAV svn 
SVNParentPath /home/svnuser/repo 
SVNListParentPath On 
</Location> 

ErrorLog /var/www/svn.e-strix.com/error.log 
CustomLog /var/www/svn.e-strix.com/access.log combined 
</VirtualHost>

Stwórz katalog w którym będą nasze aplikacje:

mkdir -p /var/www/svn.e-strix.com/

ustaw stronę jako aktywną i przeładuj ustawienia Apache:

a2ensite svn.e-strix.com
service apache2 reload

Tworzymy repozytorium

Repozytorium subversion podobnie jak git’a może być gdziekolwiek na dysku. Dla zachowania przejrzystości, utworzymy konto użytkownika svn a w nim katalog z naszymi projektami.

Zatem dodajemy użytkownika i uzupełniamy dane o które poprosi system:

adduser svnuser
usermod -a -G svnuser www-data

Dalej tworzy nasz katalog repozytorium:

mkdir -p /home/svnuser/repo/

Gdy poprawnie zainstalujemy pakiet subversion, dostępne będzie dla nas narzędzie svnadmin do zarządzania projektami. Korzystamy z niego dodając nowe repozytorium:

svnadmin create /home/svnuser/repo/project1

Przejdźmy teraz do innego katalogu, ja wybrałem katalog /tmp i pobierzmy kopię repozytorium. W tym przypadku posłużę się kopiowaniem z pliku, komenda co jest skrótem od checkout. A zatem:

cd /tmp/
svn co file:///home/svnuser/repo/project1

Subversion pobrał na projekt, wejdźmy do środka i stwórzmy dowolny plik. Ja wybrałem .svnignore, może być dowolny:

cd project1/
touch .svnignore

Teraz dodajmy go używając komendy add oraz wypchnijmy zmiany do naszego repozytorium ci -m „comment”, bardzo ważne jest używanie przełącznika -m:

svn add .svnignore
svn ci -m "init commit"

Dodajemy klienta webowego

Jest wiele dostępnych na rynku klientów webowych, każdy z nich działa. Nie będę się rozdrabniał na to, który jest mikrosekundę szybszy czy ma lepiej napisany kod. To jest dla nas nie istotne bo i tak w większości będziemy pracować na lokalnych maszynach w wybranym IDE lub konsoli. WebSVN u mnie wygrał ze względu na intuicyjność i funkcjonalność. Ma też przyjemny interfejs, który mnie nie denerwuje więc dobrze mi się z nim pracuje.

W pierwszej kolejności musimy nadać prawa do katalogu repozytorium dla użytkownika www-data, który jest wykorzystywany przez serwer www.

Notatka: Nie jest to część poświęcona idealnemu skonfigurowaniu katalogów. Jeśli masz życzenie tworzyć hierarchię grup i użytkowników to śmiało.

Zatem zmieniamy właściciela katalogu:

cd /home/svnuser
chown -R svnuser:www-data repo/

Przejdźmy teraz do naszego katalogu aplikacji i pobierzmy klienta:

Notatka: wymagany jest program wget.

cd /var/www/svn.e-strix.com/
wget http://websvn.tigris.org/files/documents/1380/49057/websvn-2.3.3.zip

Teraz rozpakujmy pobrane archiwum, zmieńmy nazwę wypakowanego katalogu websvn-2.3.3 na public_html, zgodny z plikiem konfiguracyjnym serwera:

Notatka: Wymagany jest program unzip. Może nie być zainstalowany domyślnie.

unzip websvn-2.3.3.zip
mv websvn-2.3.3/ public_html/

Wyczyścimy śmieci i nadamy właściciela plików:

rm websvn-2.3.3.zip

chown -R www-data:www-data public_html/

Konfiguracja klienta

Teraz już z górki. Do pełnego sukcesu potrzebujemy jeszcze skonfigurować naszego klienta z utworzonym repozytorium.

Przechodzimy do katalogu public_html/include i w nim musimy utowrzyć plik konfiguracyjny. Całe szczęście że dostawca załączył przykładowy plik distconfig.php, który możemy wykorzystać… Utworzymy plik w tej lokalizacji o nazwie config.php.

cd public_html/include
vim config.php

Jego zawartość znajduje się na nw. listingu. Więc przekopiuj i zapisz plik:

<?php
$config->parentPath('/home/svnuser/repo');
$config->addTemplatePath($locwebsvnreal.'/templates/calm/','group');
?>

Teraz spokojnie możemy wpisać adres w przeglądarce i naszym oczom pojawi się zawartość naszego jednego repozytorium. Ale co w przypadku gdy bym miał ich więcej? Spokojnie… w przypadku gdy jest tylko jedno repoaplikacja od razu przekierowuje na jej zawartość, jeśli będzie więcej projektów, pierw ukaże się nam ich lista.

Dodajmy na serwerze kolejny projekt:

svnadmin create /home/svnuser/repo/project2
chown -R svnuser:www-data /home/svnuser/repo/project2/
chmod -R 774 /home/svnuser/repo/project2/

I teraz spróbujemy skorzystać z innego komputera, w taki sposób aby ruch odbył się przez sieć. Ja użyłem swojego laptopa.

Przechodzimy na dowolny katalog z prawami zapisu.

Teraz pobieramy nasze repozytorium:

svn co http://svn.e-strix.com/repo/project2/

Dodamy jakiś plik do projektu i wypchniemy zmiany na serwer:

cd project2/
vim index.html
svn add index.html
svn ci -m "init commit"

Zmiany możemy obserwować już na serwerze.

Podsumowanie

Systemy kontroli wersji są podstawą przy pracy programisty czy DevOps’a, szukanie błędów w kodzie czy winnych jest dużo łatwiejsze gdy można śledzić każdą zmianę. Powstaje także odpowiedzialność osoby za swoje „dzieło”. Kolejnym plusem okazuje się możliwość zdalnego budowania poprzez odpowiednie narzędzia CI takie jak Hudsom, Jenkins, Travis czy TeamCity, które można ustawić w taki sposób aby czasowo budowały aplikację czy dla każdego komitu. Tak rozproszony system bardzo przyspiesza pracę nad projektem i pozwala deweloperowi skupić się nad konkretnym zadaniem.

Co wybrać? Czy Subversion czy Git? Ja używam obu w pracy, dla nowych projektów zainteresowałbym się gitem ale i svn też jest bardzo popularny. Pamiętajcie że duże instytucje nie lubią zmian…

git + GitList

 Wstęp

Każdy etap prowadzenia projektu wiąże się nierozerwalnie z posiadaniem kodu oraz dokumentacji do projektu. Każdy programista wie jak ważny jest czas poświęcony na tworzenie algorytmów i ich implementacja. Jeśli jesteś osobą, która nie doświadczyła jeszcze utraty kodu poprzez błąd systemu lub dysku, spokojnie możesz zignorować poniższy tutorial, w innym przypadku zapraszam do zapoznania się z instrukcją jak postawić własny serwer kontroli wersji za złotówkę miesięcznie.

Oczywiście zapytasz czy słyszałem o dobrodziejstwie takim jak GitHub czy inny serwer. Tak, coś mi się obiło przypadkiem o uszy… Problem jest taki że darmowe konta są publiczne a prywatne kosztuje dziś 7 dolarów amerykańskich. Za tę kwotę można spokojnie wykupić sobie  serwer prywatny (trochę więcej niż wersję podstawową) i samodzielnie postawić odpowiednie narzędzia. Nie będę opisywał jak korzystać z Git’a, jest tego pełno w internecie…

W tym artykule poruszę konfigurację systemu Git, opowiem o tym jak zainstalować go na serwerze z systemem Ubuntu, skonfigurować odpowiednie pliki oraz ścieżki. W dalszej części pokażę jak zainstalować klienta webowego GitList do przyjemnego podglądania zmian w repozytorium. Jeśli jesteś fanem Subversion, zachęcam do zobaczenia artykułu o instalacji svn’a wraz z klientem webowym WebSVN tutaj.

L.P.Czego potrzebujemy
1VPS
2System Operacyjny ja wybrałem Ubuntu 16.04
3Dostęp po SSH z prawami root
4https://github.com/klaussilveira/gitlist/releases
https://s3.amazonaws.com/gitlist/gitlist-0.3.tar.gz
5Skonfigurowana domena na serwer VPS

1. Instalujemy PHP7.2 na Ubuntu 16.04

Gdy mamy zainstalowany system Ubuntu 16.04 w wersji serwerowej, mamy już zainstalowany PHP w wersji 7.0, dla naszego artykułu nie potrzebujemy wyższej wersji (w sumie wersja 5 jest równie dobra) ale pokażę jak podbić wersję do PHP 7.2.

Dodajmy pierw odpowiednie repozytoria do czystej instancji VPSa:

apt-get install python-software-properties software-properties-common 
LC_ALL=C.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php 
apt-get update

Teraz usuńmy poprzednie (jeśli istnieją) instalacje:


1
apt-get remove php5-common -y

lub opcja purge, usuwanie z konfiguracjami:


1
apt-get purge php5-common -y

Teraz instalacja cora PHP7:

apt-get install php7.2 php7.2-fpm php7.2-xml -y

i czyścimy śmieci:


1
apt-get --purge autoremove -y

Wynik jaki uzyskaliśmy:

# php -v
PHP 7.2.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Mar 6 2018 11:18:25) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.2.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

2. Instalujemy GIT’a

Git jest dziś dostarczany do niemal każdej dystrybucji systemu operacyjnego. Jeśli z jakiegoś przypadku nie masz zainstalowanego git’a, oto komenda naprawiająca ten błąd.

apt-get install git

W wyniku oczywiście otrzymamy najnowszą wersję uznaną przez prowajdera:

# git --version
git version 2.7.4

3. Instalujemy Apache2

Kolejny krok to instalacja serwera, który będzie obsługiwał klienta webowego. Wybieram Apache ze względu na własne zasiedzenie przy nim. Nie ma też problemu z wykorzystaniem konkurencyjnych produktów.

apt-get install apache2 libapache2-mod-php

Dodajemy jeszcze moduł rewrite, aby pozbyć się niepotrzebnych nazw skryptów z url’a. Po tym musimy zrestartować serwer. Nie wystarczy sam reload, to jest za poważna zmiana ustawień.

a2enmod rewrite
service apache2 restart

Wynik:

Zainstalowany Apache2

4. Dodajemy stronę git.e-strix.com

Teraz dodamy konfigurację naszej strony. Jest to konieczne aby zmienić wyświetlany domyślny katalog dla apache.

Notatka: Ważne jest aby dodać do naszych hostów adres IP i nazwę domeny. Dla mnie to będzie git.e-strix.com. Osobiście korzystam z hostingu i definicji rekordów A.

cd /etc/apache2/sites-available

i dalej tworzymy plik konfiguracyjny naszej strony:

vim git.e-strix.com.conf

Notatka: Możesz nie mieć zainstalowanego edytora tekstowego. Dla mojej pracy używam Vim’a, bo go lubię i znam. Nie ma powodów żeby wybierać tylko jego. Jeśli wolisz Nano czy masz zainstalowany program MidnightCommander z wewnętrznym edytorem, śmiało wybierz najlepszą dla siebie opcje.

Zawarość pliku:

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin kontakt@e-strix.pl
        ServerName git.e-strix.com
        DocumentRoot /var/www/git.e-strix.com/public_html/

        <Directory "/var/www/git.e-strix.com/public_html/">
                DirectoryIndex index.php index.html

                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>

        ErrorLog /var/www/git.e-strix.com/error.log
        CustomLog /var/www/git.e-strix.com/access.log combined

</VirtualHost>

Tworzymy katalog docelowy, gdzie będą przechowywane pliki aplikacji GitList:

mkdir -p /var/www/git.e-strix.com/public_html

i każemy apache udostępnić naszą stronę w sieci:

a2ensite git.e-strix.com.conf
service apache2 reload

Notatka: Pamiętaj o dodaniu przekierowania DNS na IP serwera na którym stawiasz serwer.

Efekt:

5. Instalujemy GitList

Aplikacja GitList jest stworzona w PHP i jest prosta w obsłudze, dlatego postanowiłem o niej napisać. Jako programista nie mam zamiaru poświęcać więcej czasu na administrację serwer niż jest to konieczne. Dlatego wybieram narzędzia oparte o PHP aby nie bawić się w budowanie, publikowanie i namiętne analizowanie dzienników.

Zatem podążając wg instrukcji:

 • Pobieramy GitList z gitlist.org i wypakowujemy do naszego katalogu /var/www/gitlist.e-strix.com/public_html/
 • Zmieniamy nazwę pliku config.ini-example na config.ini
 • Podmieniamy ścieżkę repozytorium
 • Tworzymy catalog cache z uprawnieniami czytanie/pisanie wg. instrukcji

Notatka: Ja wybrałem wersję 0.3 –  z powodu błędu jaki uzyskałem w nowszej wersji. W przyszłości spróbuję aktualizować aplikację, natomiast na chwilę obecną będę obserwował. Błędy wynikają niestety z wersji PHP7, dla wersji 7.2 build z 6 marca dalej nie pomógł.

cd /var/www/git.e-strix.com/public_html
wget https://s3.amazonaws.com/gitlist/gitlist-0.3.tar.gz

Rozpakujemy pobrane archiwum i zmienimy nazwę katalogu na public_html, jako ten z którego korzysta serwer. W dalszej kolejności należy nadać właściciela dla wszystkich plików.

Notatka: Jeśli korzystasz z użytkownika root do wykonania wszystkich czynność (zakładam że tak, i instalujesz na świeżej instancji serwera), to zmuszony jesteś nadać odpowiednie prawa do wszystkich katalogów i plików, lub najprościej zmienić właściciela plików. Domyślnym użytkownikiem, który obsługuje serwer apache jest www-data, i grupa www-data.

tar zxvf gitlist-0.3.tar.gz
rm gitlist-0.3.tar.gz
cd ..
chown -R www-data:www-data public_html/

W porządku teraz wg instrukcji musimy stworzyć katalog cache i nadać mu pełne prawa (sic!) w naszej aplikacji, więc wjedźmy do katalogu public_html i zróbmy to o co nas proszą:

cd public_html/
chmod 777 cache

Notatka: Katalog oczywiście się utworzy z właścicielem i grupą „root”, przy tych uprawnieniach nie mamy się co martwić brakiem uprawnień, ponieważ uprawnienia 777 są najwyższe jakie mogą być.

Teraz dodajmy konfigurację czyli zgodnie z ww. instrukcją, edytujemy plik config.ini i określamy gdzie będzie znajdowało się nasze repozytorium.

vim config.ini

Domyślnie jest ustawiona wartość „/home/git/repositories/„, myślę że spokojnie możemy wykorzystać ten katalog. Dla mojej pracy nie ma szczególnych wymagań co do tej struktury, a zatem do dzieła przejdźmy do dodania użytkownika git.

[git]
client = '/usr/bin/git' ; Your git executable path
repositories = '/home/git/repositories/' ; Path to your repositories

Dodajemy użytkownika i uzupełnimy potrzebne dane:

adduser git

Teraz należy dodać nasz katalog repozytorium:

mkdir -p /home/git/repositories/

Teraz wejdźmy do środka i dodajmy nasze pierwsze repozytorium:

cd /home/git/repositories/

git init --bare project1.git
chown -R git:git project1.git/

Czas sprawdzić czy nasze repozytorium działa i czy możemy się do niego dostać. Najlepiej sprawdzić to poprzez wykorzystanie innej maszyny, zatem przechodzimy na komputer lokalny lub inny dostępny i spróbujemy pobrać nasz projekt:

git clone git@git.e-strix.com:repositories/project1.git

No masz, działa…

Teraz wejdźmy do środka i zróbmy komit inicjalizacyjny:

cd project1/
touch .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "init commit"
git push

Notatka: Pamiętaj o nadaniu odpowiednich uprawnień lub przypinanie użytkownika do odpowiedniej grupy w systemie.

W rezultacie otrzymamy wynik: